Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY


1. Vymedzenie pojmov


2. Spôsob objednávania tovaru

3. Povinnosti predávajúceho

4. Povinnosti kupujúceho

5. Ceny tovaru

6. Dodacie podmienky, termín dodania

7. Spôsob dodania

8. Poštovné a balné

9. Zrušenie objednávky

10. Reklamačný poriadok


11. Informácie pre spotrebiteľa o možnosti využitia alternatívneho rešienia sporov (ARS) a tiež o platforme RSO


==============================================================


1. Vymedzenie pojmov

 

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. 

 

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

 

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 

Objednávka vzniká prostredníctvom procesu objednania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára.

 

Ilustračný obrázok: Obaly výrobkov ako napr. tvrdené sklá, ochranné folie a pod. sa môžu meniť v závyslosti od dodávatela a nemusia zodpovedať obrázku zobrazenom pri tovare.

 


2. Spôsob objednávania tovaru

 

Objednávať si tovar môžete on-line priamo na našej stránke. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu 1formobil@gmail.com, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, a tak zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.

 

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

 

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb, a teda objednávka sa stáva záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

 

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.3. Povinnosti
 predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa pri vytváraní objednávky. 

4. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť. 
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady spojené s doručením tovaru.

 


5. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. 

Dokladom o predaji je faktúra alebo pokladničný blok ktorý je pripojený ku každej zásielke, a ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru na faktúre je pripočítané poštovné.

Na tovar zakúpený v formobil.sk nie je možné uplatniť odpočet dph.6. Dodacie podmienky, termín dodania

Dodanie tovaru bude podľa dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom možnom termíne, obyčajne 1-3 pracovné dni, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia.

Pri meškaní dodania tovaru bude zákazník informovaný telefonicky alebo mailom. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu.  Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (slúži ako daňový doklad a záručný list) alebo pokladničný blok.

 

Ak je tovar skladom, tak je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase podľa dostupnosti produktov už od 24 hodín, ak pri tovare nie je vyznačená dlhšia dodacia doba.

 

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

 

Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 

Pri osobnom odbere na predajni je tovar uložený na predajni po dobu 7 pracovných dní. Po tomto termíne sa objednávka stornuje.

 

Ak potrebujete predlžiť dobu uloženia, informujte nás o tom meilom na 1formobil@gmail.com alebo na čísle +421 944 395 800.


7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku prostredníctvo Slovenskej pošty.


8. Poplatky za prepravu a možnosti platieb


Poštovné a balné pri platbe na dobierku alebo na účet je 3,90 €. Uvedená cena poštovného platí pre Slovenskú republiku.


9. Zrušenie objednávky

V prípade, že objednaný tovar dostanete a zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke alebo my sme sa pomýlili pri dodaní, máte v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.


Pošlite nám tovar spolu s vyplneným formulárom na adresu:

 

Formobil

hlavná 66

Prešov

08001

Slovenská republika


Všetky platby vám budú vrátené do 14 kalendárnych dní od prijtia vráteného tovaru.

 


10. Reklamačný poriadok

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. 

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra alebo pokladničný blok, ktoré slúžia zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom.

Reklamácia sa vzťahuje na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

· tovar, ku ktorému dochádzalo k nešetrnému zaobchádzaniu


.  tovar, pri ktorom bolo zistené mechanické poškodenie


·  tovar, ku ktorému došlo k neodbornému zásahu do zariadenia

·  tovar, ku ktorému došlo k neodborném rozobratiu tovaru

·  alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik.Postup uplatňovania a vybavovania sťažností a podnetov


Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu 1formobil@gmail.com 

Záruku na tovar je možné uplatniť kedykoľvek počas 24-mesačnej záručnej doby. 


2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu 1formobil@gmail.com 

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás na email 1formobil@gmail.com 

 

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať spolu s vyplneným reklamačný protokol na adresu:

 

Formobil

hlavná 66

Prešov

08001

Slovenská republika

 
K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá!

 

Povinnosti predávajúceho:

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, tak zabezpečíme, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Je našou povinnosťou vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak nám nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

Môžeme vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


Doba vybavenia reklamácie

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

 

Bez ohľadu na výsledok reklamačného konania bude reklamácia vybavená v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vrátené zásielky

Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.

 

 

11. Informácie pre spotrebiteľa o možnosti využitia alternatívneho rešienia sporov (ARS) a tiež o platforme RSO

 

1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na 1formobil@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 


3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Copyright 2016 - 2019 © FORMOBIL - predaj mobilných telefónov a príslušenstva